Goœcie ogl¹daj¹ prezentacjêWrêczenie kwiatów na zakoñczenie spotkania